مناسب دفتر اداری یا مسکونی

یک واحد دو خوابه همکف بر خیابان ورزش کد اطلاعات ملک در سایت 4222129
کــد آگهــی:
آگهی دهنده:
تلفن تمــاس:
تعـداد بازدیـد:
تاریخ ثبت: