درباره ما

کوروش کبیری هستم کارشناس اقتصادی در امور سرمایه گذاری ملکی و بازار سرمایه

خوشحال می شوم بتوانم قدمی هر چند کوچک برای دوستان و مراجعین محترم بردارم